Algemene Leden vergadering

Geplaatst op: 30-10-2015

Aankondiging

Beste leden,

Graag nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de  Algemene Ledenvergadering 2015.
De voorlopige agenda voor de ALV is bijgevoegd.

Datum    :  Maandag 9 November 2015
Tijdstip  :  20.00 uur (kantine open vanaf 19.30 uur)

Wij hopen uiteraard op een goede opkomst.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur

Patrick van Beelen, secretaris

Agenda Algemene Leden Vergadering d.d. 9 november 2015


1) Opening Voorzitter
2) Binnengekomen stukken
3) Vaststelling notulen ALV d.d. 17-11-2014
4) Verslag secretaris
5) Verslag penningmeester, verlies & winstrekening
6) Verslagen afdelingen en commissies
7) Verslag financiële commissie
8) Décharge dagelijks bestuur / penningmeester

Pauze

9) Verkiezing bestuursleden
I. Aftredend penningmeester Berry Vrijburg.
II. Aftredend en niet herkiesbaar Ruud Ruigrok van de Werve
III Toetredend tot bestuur als penningmeester de dames Jutine Bruis en tweede penningmeester Kristal Valk
III. Toetredend tot bestuur Jaap van Wissen
10) Begroting seizoen 2015-2016
11) Verkiezing leden financiële commissie
12) Rondvraag
13) Sluiting

   • ]