Website sv Wassenaar

COVID-19
s.v. Wassenaar Communicatie

s.v. Wassenaar Communicatie

COVID-19 Update

CORONA – UPDATE AFSPRAKEN BIJ S.V. WASSENAAR FIELD

Scroll down for English

Hieronder het aangescherpte beleid mbt de Corona maatregelen op het sportcomplex van s.v. Wassenaar.

Leden en bezoekers dienen hier allen kennis van te nemen.
Bijzondere aandacht gevraagd voor de toevoegingen in rood.

KANTINE:

· De kantine is vanaf dinsdag 29 september gedurende drie weken (tot 20 oktober) gesloten. Het kabinet neemt op een later moment een besluit of deze periode verder verlengd moet worden.

· Dit betekent dat ook de toiletten in de kantine wederom niet gebruikt kunnen worden. Spelers kunnen gebruik maken van de toiletten in de kleedkamers, scheidsrechters ruimte.

OUDERS EN BEZOEKERS:

· Sportactiviteiten dienen gedurende de komende 3 weken (tot 20 oktober) zonder publiek plaats te vinden.

· Dit betekent dat ouders en andere toeschouwers voorlopig helaas wederom niet welkom zijn op het park uit veiligheidsoverwegingen.
Voor deze groepen geldt dat spelers door maximaal één ouder begeleid mogen worden. Ouders van deze groepen die wel aanwezig zijn worden geacht voldoende afstand van elkaar en van andere aanwezigen te houden, en dienen aanwijzingen van coaches op te volgen.

· Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding.
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
Dit geldt dus zowel voor uitspelende teams op ons complex, als voor ouders van onze vereniging die hun kind begeleiden naar een uitwedstrijd.

SPELERS, SCHEIDSRECHTERS EN STAFLEDEN:

· Heb je klachten? Blijf thuis, laat je testen en wacht het resultaat van de test af

· Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.

· Is één teamlid positief getest, dan zal dat gehele team gedurende tien dagen (vanaf het moment van de test) niet trainen en geen wedstrijden spelen

· Teamleden van een positief getest teamlid dienen extra alert te zijn op klachten en terughoudend te zijn bij contacten

· Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen personen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

· Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.

· Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.

· Zorg voor 1,5 meter afstand, ook in de Dug-Out, dit betekent dat niet alle spelers/stafleden in de dug out plaats kunnen nemen – overige personen dienen zich op een veilige plaats buiten de dug out op te stellen, op voldoende afstand van elkaar.

KLEEDKAMERS:

· Omkleden en douchen is toegestaan, al raden we wel aan gebruik van de kleedkamers tot een minimum te beperken. Tevens dient ook hier anderhalve meter gehandhaafd te worden.

· In de kleedkamer langer verblijven dan nodig voor omkleden/douchen is niet toegestaan.

MATERIAAL:

· Gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal.

· Materiaal van de vereniging voor algemeen gebruik wordt door de coaches ontsmet in het materiaalhok.

ALGEMEEN:

· Volg de algemene gezondheidsvoorschriften: blijf thuis als jij zelf of iemand bij jou thuis verkoudheidsklachten of andere ziekteverschijnselen heeft . Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes .

· Spugen op de grond (incl. kauwgum, zonnebloempitten) is niet toegestaan

· Kom zo veel mogelijk op de fiets of lopend of laat je bij het hek afzetten .

· Was thuis je handen voor en na de training/wedstrijd. Als aanvulling hierop is op het park ook een statafel met desinfecterende gel aanwezig, waarmee ook de handen gereinigd kunnen worden.

· We houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar (voor de jeugd t/m 12 jaar is 1,5 meter afstand niet verplicht).

· Geef elkaar geen hand of high five.· Coaches zijn het eerste aanspreekpunt op het terrein.

English Translation
CORONA – UPDATE RULES AT S.V. WASSENAAR FIELD

Below is the tightened policy regarding the Corona measures at the sports complex of s.v. Wassenaar.
Members and visitors should all take note of this.

CANTEEN:

The canteen is closed from Tuesday September 29 for three weeks (until October 20). The cabinet will decide at a later date whether this period should be extended further.
This means that the toilets in the canteen cannot be used either. Players can use the toilets in the locker rooms, referees room.

PARENTS AND VISITORS:

Sports activities must take place without public during the next 3 weeks (until October 20).
This means that parents and other spectators are unfortunately once again not welcome at the park for safety reasons.
For these groups, players under 17 may be accompanied by a maximum of one parent. Parents of these groups who are present are expected to keep sufficient distance from each other and from other people present and must follow instructions from coaches.
At away matches of youth members up to and including 17 years, the necessary drivers are under team supervision.
They do not fall under the spectator rule and are allowed to continue to watch the game.
This therefore applies to teams playing at our complex as well as to parents of our association who accompany their child to an away match.

PLAYERS, REFEREES AND STAFF MEMBERS:

Do you have complaints? Stay at home, get tested and wait for the result of the test
If you have tested positive and / or if you are a roommate or close contact of a proven COVID-19 patient, stay at home.
If one team member has tested positive, that entire team will not train or play matches for ten days (from the time of the test)
Team members of a positively tested team member should be extra alert to complaints and restrained in contacts
Prior to, during the rest moments and after the training / competition, persons aged 18 and older must keep a distance of 1.5 meters from each other.
Make sure that you do not have physical contact outside the necessary sports-related contact moments such as when celebrating a victory moment and during a substitution.
Always follow the directions such as walking routes and instructions from the organization, for example the trainers and board members.
Ensure a distance of 1.5 meters, also in the Dug-Out, this means that not all players / staff members can take place in the dug out – other people must set up in a safe place outside the dug out, at sufficient distance distance from each other.

CHANGING ROOMS:

Changing and showering is allowed, although we recommend that the use of the changing rooms is kept to a minimum. One and a half meters must also be maintained here.
Staying in the changing room for anything other than changing or showering is not allowed.

MATERIAL:

Use your own material as much as possible.
Material of the association for general use is disinfected by the coaches in the equipment room.

GENERAL:

Follow the general health rules: stay at home if you or someone at your home has a cold or other illness. Cough and sneeze into your elbow and use tissue paper.
Spitting on the ground (incl. Chewing gum, sunflower seeds) is not allowed
Come by bike or on foot as much as possible or get dropped off at the gate.
Wash your hands at home before and after training / competition. In addition to this, the park also has a standing table with disinfecting gel, which can also be used to clean hands.
We keep a distance of 1.5 meters from each other as much as possible (for youth up to and including the age of 12, 1.5 meters is not mandatory)
Don’t shake hands or high five.
Coaches are the first point of contact on the site.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com